Návštěvní řád

cannafest_2015_246-1-300x200

Návštěvní řád Výstaviště Praha Holešovice

 • Vstup do areálu Výstaviště a pobyt v něm je podmíněn vyhověním zákonům, vyhláškám a dále pak příslušným interním předpisům areálu Výstaviště Holešovice
 • Každá osoba vstupující do areálu Výstaviště je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškození areálu Výstaviště a jeho vybavení a věcí a vybavení zde umístěných. Dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 • Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních v areálu Výstaviště závadu ohrožující bezpečnost či hrozící poškození majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pořadateli nebo na tel. čísle: 724 861 168
 • V areálu Výstaviště je zakázáno používat oheň. V krytých prostorách /vyjma prostorů k tomu vyhrazených/ je striktně zakázáno kouření

 

Zejména není v areálu dovoleno bez povolení organizátora následující:

 • rozdávat prospekty, akviziční materiály a jiné tiskoviny
 • provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti, provádět průzkumy a jiné podobné činnosti
 • provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost/ prodej poškozovat majetek a porosty v areálu
 • pohybovat se mimo vyznačené komunikace, vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvnickou veřejnost
 • propagovat násilí, náboženskou či rasovou nesnášenlivost

 

 • Venkovní areál Výstaviště je zpravidla přístupný veřejnosti bezplatně 24 hod. denně. Otevírací doba výstavních hal se řídí otevírací dobou veletrhu Cannafest. Vjezd vozidel do areálu je určen dopravním řádem a směrnicemi pro konání akcí, které jsou dostupné na vyžádání na emailu: info@cannafest.cz
 • Stání vozidel návštěvníků a uživatelů je v areálu možné jen na vyhrazených plochách mimo prostor výstav a dalších akcí, pokud neurčí parkovací služba jinak. Stání vozidel není dovoleno na neoznačených místech, zvláště pak na nástupních plochách pro požární techniku. V případě ponechání vozidla mimo místa vyhrazená k parkování nebo přímo na zakázaných místech či bránící provozu, obsluze a zásahům při poruchových, havarijních anebo mimořádných situacích či při požáru, bude vozidlo odtaženo z areálu Výstaviště na náklady majitele. Stání vozidel je zpoplatněno a řídí se parkovacím řádem.
 • Maximální povolená rychlost motorových vozidel v areálu Výstaviště je 10 km/hod., na mozaice před Průmyslovým palácem 5 km/hod.
 • Pro ochranu našich mladistvých je vstup na Cannafest povolen pouze dospělým. Osobám mladším 18-ti let bude vstup na veletrh umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby! Management akce si vyhrazuje právo případně požadovat prokázání nabytí zletilosti.
 • Je zakázán vstup osobám podnapilým, popř. podezřelým z požití omamných látek, či osobám v silně znečištěných oděvech. Zároveň platí přísný zákaz držení, požívání či jiného nakládání s jakýmikoli omamnými a návykovými látkami v rozporu s platnými právními předpisy České republiky a to v celém areálu konání veletrhu Cannafest. Porušení může být potrestáno policií ČR na místě blokovou pokutou do výše až 5.000 Kč nebo ve správním či trestním řízení. Pořadatel veletrhu Cannafest si vyhrazuje právo odepřít vstup do areálu nebo vyvést z areálu každou osobu, která nevyhoví podmínkám tohoto návštěvního řádu, a to bez náhrady ceny vstupenky na tento veletrh.
 • Při vzniku mimořádných událostí se návštěvníci řídí pokyny policie a osob zodpovědných za evakuaci.
 • Při vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se požárními poplachovými směrnicemi umístěnými na viditelných místech objektů. Jsou povinni uposlechnout výzvy k evakuaci a při ní se řídit pokyny osob, řídících evakuaci.
 • Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí vnesených do areálu ani za škodu vzniklou na majetku či zdraví osob způsobenou jejich vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob v rozporu s podmínkami tohoto návštěvního řádu
 • Při úrazu návštěvníka v areálu Výstaviště je nutno sepsat záznam o úrazu za účasti příslušných pracovníků Cannafest s.r.o. Informace získá návštěvník na tel. čísle: 724 861 168

V Praze dne 11.9.2017
Tým Cannafest