Návštěvní řád

cannafest_2015_246-1-300x200

Návštěvní řád Výstaviště Praha v Holešovicích

 • Vstup do areálu Výstaviště a pobyt v něm je podmíněn vyhověním zákonům, vyhláškám a dále pak příslušným interním předpisům areálu Výstaviště Holešovice
 • Každá osoba vstupující do areálu Výstaviště je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškození areálu Výstaviště a jeho vybavení a věcí zde umístěných. Dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 • Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních v areálu Výstaviště závadu ohrožující bezpečnost či hrozící poškození majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pořadateli nebo na tel. čísle: 724 861 168
 • V areálu Výstaviště je zakázáno používat oheň. V krytých prostorách /vyjma prostorů k tomu vyhrazených/ je striktně zakázáno kouření

 

Zejména není v areálu dovoleno bez povolení organizátora následující:

 • rozdávat prospekty, akviziční materiály a jiné tiskoviny
 • provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti, provádět průzkumy a jiné podobné činnosti
 • provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost / prodej
 • poškozovat majetek, porosty a prostory v areálu
 • pohybovat se mimo vyznačené komunikace, vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvnickou veřejnost
 • propagovat násilí, náboženskou či rasovou nesnášenlivost

 

 • Venkovní areál Výstaviště je zpravidla přístupný veřejnosti bezplatně 24 hod. denně. Otevírací doba výstavních hal se řídí otevírací dobou veletrhu Cannafest. Vjezd vozidel do areálu je určen dopravním řádem a směrnicemi pro konání akcí, které jsou dostupné na vyžádání na emailu: info@cannafest.cz
 • Stání vozidel návštěvníků a uživatelů je v areálu možné jen na vyhrazených plochách mimo prostor výstav a dalších akcí, pokud neurčí parkovací služba jinak. Stání vozidel není dovoleno na neoznačených místech, zvláště pak na nástupních plochách pro požární techniku. V případě ponechání vozidla mimo místa vyhrazená k parkování nebo přímo na zakázaných místech či bránící provozu, obsluze a zásahům při poruchových, havarijních anebo mimořádných situacích či při požáru, bude vozidlo odtaženo z areálu Výstaviště na náklady majitele. Stání vozidel je zpoplatněno a řídí se parkovacím řádem.
 • Maximální povolená rychlost motorových vozidel v areálu Výstaviště je 10 km/hod., na mozaice před Průmyslovým palácem 5 km/hod.
 • Pro ochranu našich mladistvých je vstup na Cannafest povolen pouze dospělým. Osobám mladším 18 let bude vstup na veletrh umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby! Management akce si vyhrazuje právo případně požadovat prokázání zletilosti.
 • Je zakázán vstup osobám podnapilým, popř. podezřelým z požití omamných látek či osobám v silně znečištěných oděvech. Zároveň platí přísný zákaz držení, požívání či jiného nakládání s jakýmikoli omamnými a návykovými látkami v rozporu s platnými právními předpisy České republiky a to v celém areálu konání veletrhu Cannafest. Porušení může být potrestáno policií ČR na místě blokovou pokutou do výše až 5 000 Kč nebo ve správním či trestním řízení. Pořadatel veletrhu Cannafest si vyhrazuje právo odepřít vstup do areálu nebo vyvést z areálu každou osobu, která nevyhoví podmínkám tohoto návštěvního řádu, a to bez náhrady ceny vstupenky na tento veletrh.
 • Při vzniku mimořádných událostí se návštěvníci řídí pokyny policie a osob zodpovědných za evakuaci.
 • Při vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se požárními poplachovými směrnicemi umístěnými na viditelných místech objektů. Jsou povinni uposlechnout výzvy k evakuaci a při ní se řídit pokyny osob řídících evakuaci.
 • Pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí vnesených do areálu ani za škodu vzniklou na majetku či zdraví osob způsobenou jejich vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob v rozporu s podmínkami tohoto návštěvního řádu
 • Při úrazu návštěvníka v areálu Výstaviště je nutno sepsat záznam o úrazu za účasti příslušných pracovníků Cannafest s.r.o. Informace získá návštěvník na tel. čísle: 724 861 168

V Praze dne 11. 9. 2017
Tým Cannafest