Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PVA EXPO PRAHA LETŇANY

  • Vstup do areálu Výstaviště a pobyt v něm je podmíněn vyhověním zákonům, vyhláškám a dále pak příslušným interním předpisům areálu Výstaviště Letňany.
  • Každá osoba vstupující do areálu Výstaviště je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškození areálu Výstaviště a jeho vybavení a věcí zde umístěných. Dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
  • Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních v areálu Výstaviště závadu ohrožující bezpečnost či hrozící poškození majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pořadateli nebo na tel. čísle: 724 861 168
  • V areálu Výstaviště je zakázáno používat oheň. V krytých prostorách /vyjma prostorů k tomu vyhrazených/ je striktně zakázáno kouření.

V Praze dne 17. 4. 2018
Tým Cannafest