Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PVA EXPO PRAHA LETŇANY

  • Vstup do areálu Výstaviště a pobyt v něm je podmíněn vyhověním zákonům, vyhláškám a dále pak příslušným interním předpisům areálu Výstaviště Letňany.
  • Každá osoba vstupující do areálu Výstaviště je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškození areálu Výstaviště a jeho vybavení a věcí zde umístěných. Dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
  • Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních v areálu Výstaviště závadu ohrožující bezpečnost či hrozící poškození majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pořadateli nebo na tel. čísle: + 420 724 861 168
  • V areálu Výstaviště je zakázáno používat oheň. V krytých prostorách /vyjma prostorů k tomu vyhrazených/ je striktně zakázáno kouření.
  • Z bezpečnostních důvodů je na veletrh Cannafest zakázán vstup se psy či jinými domácími mazlíčky, v opačném případě bude takový návštěvník i s mazlíčkem okamžitě vyveden z areálu.
  • Pro ochranu mladistvých je vstup na Cannafest povolen pouze dospělým. Osobám mladším 18-ti let bude vstup umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby! Management akce si vyhrazuje právo případně požadovat prokázání nabytí zletilosti. Děti do 14-ti let (v doprovodu dospělé osoby) mají vstup zdarma.
  • Návštěvníci Cannafestu berou na vědomí a svou účastí souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamů z akce pořadatelem. Tyto budou pořadatelem použity pro propagační a reklamní účely. V případě, že nechcete být snímáni, obraťte se na organizátory akce na info stánku a svůj nesouhlas rovněž sdělte členovi týmu, který záznam aktuálně pořizuje.

V Praze dne 7.8. 2023
Tým Cannafest

GENERÁLNÍ SPONZOŘI