Obchodní podmínky

Pořadatel: Cannafest s.r.o., se sídlem: Přičná 1892/4, 110 00 Praha 1, IČ: 03962377, DIČ: CZ03962377

Vystavovatel: právnická nebo fyzická osoba, které zástupce Cannafest s.r.o. potvrdil účast na veletrhu

Článek 1. – Účast vystavovatelů na veletrhu a přidělení ploch

1. Základní podmínkou účasti na veletrhu je doručení řádně vyplněné Závazné přihlášky k účasti firmy (dále jen Závazná přihláška), v on-line formě. Po jejím obdržení zašle Cannafest vystavovateli potvrzení o jejím přijetí.

2. Odesláním Závazné přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat tyto Obchodní podmínky Cannafest pro účast vystavovatelů na veletrhu.

3. Vystavované exponáty a nabízené služby musí být v souladu se zaměřením veletrhu (tzv. nomenklaturou veletrhu).

4. Cannafest si vyhrazuje právo na zmenšení objednané plochy, na změnu jejího tvaru a umístění – účast na veletrhu je i v tomto případě pro vystavovatele závazná. Pokud není sjednaná výstavní plocha z důvodů zaviněných ze strany Cannafest vystavovateli k dispozici, má vystavovatel nárok na vrácení registračního poplatku, uhrazeného nájemného a uhrazené ceny za objednané služby. Požadavky na náhradu případných škod vzniklých vystavovateli z tohoto důvodu Cannafest neakceptuje a nehradí.

5. Vystavovatel nesmí likvidovat exponáty a expozici před ukončením veletrhu či výstavy.

Článek 2. – Platební podmínky

1. Po obdržení Závazné přihlášky zašle Pořadatel zálohovou fakturu na 50% z pronájmu výstaní plochy a za registrační poplatek a povinné pojištění, případně za elektriku. Zálohová faktura musí být uhrazena do 14 dnů od jejího vystavení. Druhých 50% bude fakturováno během letnich měsíců. V případě objednávek doplňkových služeb zašle Pořadatel několik týdnů před začátkem veletrhu další zálohovou fakturu, ta musí být vystavovatelem zaplacena během 14 dní, nejpozději však do dne jeho registrace na místě konání veletrhu Cannafest, v opačném případě vystavovatel nebude vpuštěn na výstavní plochu. Pokud vystavovatel neuhradí všechny zálohové faktury v termínu, může doplatit dlužnou částku na místě konání veletrhu Cannafest při registraci v registrační místnosti v hotovosti, v tomto případě však bude Vystavovateli přičten manipulační poplatek, a to 10% z dlužné částky. 

2. Konečná faktura za odebrané služby s odečtením záloh bude zaslána po skončení veletrhu.

3. Neuhrazení vystavených faktur bude důvodem pro neumožnění vstupu vystavovatele na výstavní plochu.

4. V základní ceně nájmu a registračním poplatku je zahrnuto:

 • nájemné za výstavní plochu po dobu montáže, průběhu veletrhu a demontáže
 • zařazení do Katalogu veletrhu v rozsahu údajů vyznačených v Objednávce záznamu do Katalogu
 • zařazení do orientačního systému veletrhu
 • pět vystavovatelských průkazů pro firmy s objednanou plochou do 30 m2
 • jeden vystavovatelský průkaz za každých započatých 10 m2 přesahujících plochu 30 m2
 • montážní / demontážní průkazy pro realizační týmy umožňující vstup do areálu (Cannafest je oprávněn požadovat případnou kauci na vjezd)
 • katalog veletrhu v tištěné podobě

5. V základní ceně nájmu a registračním poplatku není zahrnuto:

 • obvodové stěny stánku ani jeho jiné vybavení, ani stěny sousedních stánků
 • registrační poplatek za spolu vystavovatele
 • další záznamy o firmě – tj. pobočky, divize, obchodní zastoupení aj.

6. Storno podmínky

Zruší-li vystavovatel svoji účast na veletrhu, jsou stanoveny následující storno poplatky:

 • 20 % z celkového sjednaného nájemného a všech závazně objednaných služeb při zrušení Závazné přihlášky v termínu do 30. července 2024 včetně,
 • 50 % z celkového sjednaného nájemného a všech závazně objednaných služeb při zrušení Závazné přihlášky v termínu do 30. září 2024 včetně,
 • 100 % z celkového sjednaného nájemného a všech závazně objednaných služeb při zrušení Závazné přihlášky v termínu od 1. října 2024 do zahájení veletrhu.

Storno poplatky platí i v případě snížení velikosti objednané výstavní plochy. Povinnost úhrady storno poplatků má vystavovatel, kterému byla potvrzena účast na veletrhu dle čl. 1, odst. 1, i v případě, že neuhradil zálohovou ani jinou fakturu. Registrační poplatky propadají v plné výši bez ohledu na termín zrušení Závazné přihlášky. Zrušení účasti vystavovatele na veletrhu musí mít vždy písemnou formu.

7. Za každou další firmu, kterou bude vystavovatel prezentovat ve své expozici (předvedením exponátů, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, video programem apod.), je vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spolu-vystavovatele. Firma takto řádně registrovaná bude v plném rozsahu jako vystavovatel uvedena v Katalogu veletrhu. V případě porušení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spolu-vystavovatele a smluvní pokutu ve výši dvou registračních poplatků a to kdykoliv v průběhu veletrhu.

8. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

Článek 3. – Výstavní plocha

1. Cannafest pronajímá krytou výstavní plochu bez zařízení s možností přivedení el. energie, vody s odpadem, telefonu a úklidu, příp. dalších služeb na základě objednávky. Podmínkou předání objednané výstavní plochy je uhrazení veškerých dosud splatných plateb souvisejících s účastí na veletrhu. Minimální velikosti výstavních ploch jsou uvedeny v Závazné přihlášce.

2. Výška hal, zatížení podlah – umožňuje u omezeného počtu expozic realizaci dvoupodlažních stánků, stejně jako výškových dominant. Využitelná výška se pohybuje od 3,0 do 8,0m – dle konkrétního umístění expozice. Maximální výška exponátů pro transport do pavilonů je 3m. Podlaha hal na délku je ve sklonu 1/140. Při zatížení vyšším než 800 kg/m2 je nutno tuto skutečnost projednat s Cannafestem.

3. Pokud si vystavovatel sám nezajistí stánek nebo si jeho realizaci neobjedná u Cannafestu, bude mít k dispozici pouze neohraničenou objednanou výstavní plochu. Vystavovatel je povinen dodržovat rastr výstavní plochy, tzn. půdorysně nepřesahovat vyměřenou plochu, a to ani v případě vysunutých výškových dominant.

4. Rastr výstavních ploch se zakreslením svého umístění obdrží vystavovatel po uhrazení všech splatných plateb za pronájem plochy a po konečném zpracování Závazných přihlášek.

5. Architektonická koncepce ve výstavních pavilonech počítá s realizací klasického pravoúhlého výstavního rastru, v němž budou k dispozici plochy pro expozice:

 • řadové, s volnou čelní stranou,
 • rohové, se dvěma stranami otevřenými – obchozími
 • ve tvaru U (čelní), se třemi stranami otevřenými – obchozími
 • ostrovní, s volnými všemi čtyřmi stranami

6. Vystavovatel je povinen opustit výstavní plochu po demontáži ve stavu, v jakém byla před zahájením montáže. Jakékoli zničení, poškození či nadměrné znečištění je vystavovatel povinen uhradit dle skutečně vzniklých nákladů při odstraňování škod (znečištění).

7. Vystavovatel není oprávněn pronajatou výstavní plochu dále pronajímat třetí osobě.

8. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat čas příchodů a odchodů z výstavních prostor.

Článek 4. – Pojištění

1. Cannafest sjednává ve prospěch vystavovatelů pojištění expozic a odpovědnosti za škodu v průběhu veletrhů automaticky v rámci služeb poskytovaných Cannafest za jednotnou výhodnou cenu 2500 Kč. Pojištění platí po celou dobu veletrhů, včetně montáže a demontáže (s výjimkou prosté krádeže).

2. Rozsah sjednaného pojištění:

 • Pojištění v případě živelných událostí – v nejširším možném rozsahu (tzv. sdružený živel), limit pojistného plnění 5 000 000 Kč, spoluúčast 5 000 Kč
 • Pojištění rizika odcizení (krádež, loupež), limit pojistného plnění 5 000 000 Kč, spoluúčast 5 000 Kč
 • Pojištění prosté krádeže, limit pojistného plnění 100 000 Kč, spoluúčast 5 000 Kč
 • Pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví třetích osob, limit pojistného plnění 1 000 000 Kč, spoluúčast 1 000 Kč

3. Cannafest neodpovídá vystavovatelům ani jejich spolu-vystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození věcí vnesených vystavovatelem do pronajatých prostor (tj. exponátů, vybavení a zařízení stánků, obalů, balicích materiálů apod.), a to bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, demontáži, dopravě či v průběhu veletrhů.

4. Vystavovatel má možnost objednat si individuální ostrahu svého majetku.

Článek 5. – Bezpečnost

Technicko-požární předpisy, energetické předpisy a směrnice pro provoz dočasné elektroinstalace

1. Vystavovatel nesmí ve své expozici ani v prostoru výstaviště skladovat nebo používat žádné hořlavé a radioaktivní látky, výbušniny, kyseliny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky.

2. Po dobu konání veletrhů i při jejich montáži a demontáži platí ve všech krytých prostorách areálu zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže, po celou dobu konání veletrhů a demontáže obecně závazné právní předpisy České republiky a technické normy pro výše uvedené oblasti včetně bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením. Dále je povinen respektovat příslušné protipožární předpisy platné pro jednotlivé výstavní prostory a pokyny odpovědných pracovníků požární asistenční služby a pracovníků Cannafest.

3. Prozatímní el. zařízení musí být v souladu s ČSN 341090 a musí vyhovovat všem ostatním platným předpisům. Elektroinstalační práce může provádět pouze osoba s platným oprávněním k této činnosti tj. Osvědčení o způsobilosti dle zákona č. 174/1968 Sb., § 4 písmeno f a § 3 odst. 2 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb

Článek 6. – Základní podmínky realizace stánku

1. Stavba stánku je nabízena a realizována Cannafestem. Vystavovatel, který si stavbu stánku zajišťuje sám a nikoli prostřednictvím Cannafestu je povinen předložit půdorys a čelní pohled stánku s vyznačením výškových dominant a zakótováním umístění přívodu energií ke schválení Cannafestu nejpozději do 14. 10. 2024.

2. Vystavovatel je povinen si zajistit realizaci všech obvodových stěn své expozice v min. výšce 2,5 m. Není možno využívat zadní strany stěn sousedních expozic.

3. Vystavovatel je povinen dodržovat Technické podmínky Cannafestu pro účast vystavovatelů na veletrhu.

Článek 7. – Prezentace vystavovatele

1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky či služby pouze ve vlastní expozici. Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice.

2. Umisťování jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů mimo vlastních expozici je povoleno pouze po předběžném písemném projednání s Cannafestem a za úplatu, která není součástí nájemného za výstavní plochu.

3. Cannafest je oprávněn zakázat, resp. odstranit na náklady vystavovatele veškerou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným podmínkám nebo která podporuje fašismus, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo snižující lidskou důstojnost.

4. V průběhu veletrhu je povoleno provozování audiovizuálních, hudebních, tanečních a jiných produkcí po dobu max. 8 minut jedenkrát za hodinu, pouze za předpokladu, že touto produkcí nebudou ostatní vystavovatelé rušeni a že k této produkci udělil Cannafest písemný souhlas. Hladina hluku za hranicí stánku nesmí překročit hodnotu 60 dB. K produkci je vystavovatel povinen vyžádat si souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM).

5. Veškeré produkce způsobující nadměrný hluk, prach, zplodiny, otřesy, ohrožující bezpečnost návštěvníků či ostatních vystavovatelů nebo rušící veletržní provoz, je Cannafest oprávněn zakázat a požadovat po vystavovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč + DPH.

Článek 8. – Termín přihlášek a objednávek

1. Závaznou přihlášku, Objednávku doplňkových služeb, Objednávku výstavby stánků, Objednávku registrace dalších firem – spolu-vystavovatelů je nutno zaslat prostřednictvím on-line formuláře v rámci vlastního uživatelského účtu vystavovatele nejpozději do 21. 10. 2024.

Článek 9. Informace o zpracování osobních údajů

1. Cannafest zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 1. v případě objednání vaší účasti na veletrhu Cannafest konající se 1. 11. – 3. 11. 2024 v Praze (včetně pronájmu místa pro vystavování, technického vybavení, zajištění energií, a dalších služeb v souvislosti se zajištěním účasti)
  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • IČO, DIČ
  • adresu sídla, fakturační adresu
  • údaje spojené s platbou

  Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro poskytnutí plnění smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Cannafest zpracovávány pro výše uvedené účely po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

 2. v případě vaší registrace do uživatelského účtu:
  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • IČO, DIČ
  • adresu sídla

  Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro administraci vašeho účtu, odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a společností Cannafest dojde k uzavření takové smlouvy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Cannafest zpracovávány pro účely administrace vašeho účtu po dobu aktivního užívání účtu a dále 1 rok od realizace objednávky, nejméně však po dobu 1 roku od založení účtu, nebo po dobu 1 roku od účasti na veletrhu Cannafest.

2. Na e-mailovou adresu (případně telefonní číslo) vám budou v případě uskutečnění objednávky u společnosti Cannafest zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu odhlásit. E-mailová adresa bude společností Cannafest používána k zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od založení uživatelského účtu nebo 3 let od realizace poslední objednávky, pokud byla taková objednávka vámi realizována a pokud nedojde v průběhu tohoto období k odhlášení z vaší strany.

3. Společnost Cannafest prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou:

 1. webhosting
 2. elektronické komunikační systémy
 3. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá

4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po společnosti Cannafest informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat si u ní kopii takové informace,
 • vyžádat si u společnosti Cannafest přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po společnosti Cannafest výmaz osobních údajů - výmaz společnost Cannafest provede, pokud tento výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti Cannafest,
 • žádat přenos osobních údaj, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány automatizovaným způsobem,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit se svou stížností na soud.

Jakožto plátce DPH musíme postupovat v souladu s požadavky § 27 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty. Není tedy možné provést výmaz osobních údajů uvedených na námi vydaných daňových dokladech.

5. Cookies

 1. Společnost Cannafest s. r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, IČO 03962377, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239869 (dále jen „Cannafest“), jakožto provozovatel webové stránky www.cannafest.com, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek.
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu společnosti Cannafest námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@cannafest.cz Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.
 6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese info@cannafest.cz

Společnost Cannafest shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název Účel Expirace
analytická Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
analytická HotJar Získání informací o chování uživatele formou video záznamu nebo grafických map Do odstranění
marketingová Google AdWords Získání informací pro zacílení a remarketingové účely Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
marketingová Sklik Získání informací pro zacílení a remarketingové účely Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem služby HotJar, provozované společností HotJar Ltd., sídlem St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.
 • Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, Česká republika.

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:

 • službou Google Analytics a AdWords:
  • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
  • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • službou HotJar:
  • https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
 • službou Sklik
  • https://napoveda.sklik.cz/pravidla/

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte práv

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

6. Souhlas se zasíláním newsletterů

 1. Přihlášením k odběru newsletteru prostřednictvím pop-up okna na webových stránkách www.cannafest.com udělujete souhlas společnosti Cannafest s. r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, IČO 03962377, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239869 (dále jen „Cannafest“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala Vaši emailovou adresu.
 2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. E-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
 3. E-mailová adresa bude za tímto účelem společností Cannafest zpracovávána po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 4. S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu na emailovou adresu info@cannafest.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Cannafest, osobní údaje však pro ni mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel marketingových služeb
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost Cannafest nevyužívá.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Článek 10. – Závěrečná ustanovení

1. Veškeré požadavky a změny ze strany vystavovatele je nutné po předchozí dohodě s Cannafestem zaslat písemně do Veletržní správy Cannafest. Veškeré stížnosti ze strany vystavovatele vůči Cannafestu po dobu montáže a průběhu veletrhu musí být předloženy písemně řediteli Veletržní správy Cannafest. nebo pověřenému zástupci do konce veletrhu, po dobu demontáže do jejího skončení.

2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k účasti firmy na veletrhu.

3. Přísný zákaz kouření – upozorňujeme vystavovatele na přísný zákaz kouření uvnitř areálu výstaviště. Kouření je povoleno pouze v prostorách k tomu vyhrazeným. Vystavovatel je zodpovědný za dodržování tohoto pravidla rovněž návštěvníky v rámci jeho expozice. V případě porušení je vystavovatel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Cannafest. Vystavovatel je odpovědný za všechny škody vzniklé Cannafestu nerespektováním těchto pravidel zákazu kouření.

4. Různé – vstup osobám mladším 18 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Je zakázán vstup s nelegálními látkami, zbraněmi či předměty použitelnými k projevům násilí, rovněž je zakázán vstup se zvířaty dovnitř areálu výstaviště. U vchodu a uvnitř výstaviště budou kontroly dbající na dodržování těchto pravidel. Kontroly mají v případě zjištění porušení právo zamezit vstupu do areálu. Kompenzace výdajů není možná.

 

V Praze dne 7. 3. 2024

GENERÁLNÍ SPONZOŘI