Bezpečnostní řád

Oblast požární ochrany

1. Ve všech výstavních prostorách je přísně zakázáno kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Tento zákaz platí v plném rozsahu při přípravě (montáži), vlastní akci, demontáži a na všech akcích (výstavy, galavečeře, koncerty, aj.) konaných v areálu Výstaviště.

2. Vystavovatel (montážní firma) zodpovídá za to, že pro stavbu jednotlivých výstavních stánků na výstavách, při stavbě dekorací na ostatních akcích (dále jen „akce“) nebude používat hořlavé materiály jako je např. rákos, sláma, papír, syntetické textilie, plastové fólie, lepenky, pěnový polystyrén a další materiály třídy reakce na oheň D,E,F, a to včetně podlah a podlahových krytin. Tyto materiály použije pouze v případě, že budou upraveny pro snížení hořlavosti, což prokáže atestem vydaným autorizovanou zkušebnou o této úpravě, který vystavovatel (montážní firma) je povinen předložit orgánu požární ochrany správce Výstaviště, společnosti PVA Expo Praha (dále jen „správce Výstaviště“) před zahájením stavby stánku, a to vč. předložení vzorku použitých materiálů. Pro montáž stropních podhledů nebudou použity materiály, které by při eventuálním požáru mohly odkapávat. Jako dekorační předměty nebudou použity předměty z plastických hmot, které nejsou v samozhášivé úpravě. Vystavovatel (montážní firma) zodpovídá též za to, že zastropení stánků provede pouze opticky – roštovým rastrem lamelami z lehkých slitin, případně stánek ponechá zcela bez zastropení (volný).

3. Při výstavbě stánků o výšce přes 3 metry je vystavovatel (montážní firma) povinen předložit výpočet požárního zatížení, provedený podle ČSN 73 0802 čl. 6. Výpočet musí předložit před zahájením stavby orgánu požární ochrany správce Výstaviště. Max. hodnota vypočteného požárního zatížení je 60 kg/m2 (tab. A.1 pol. 3.8 ČSN 73 0802). Vystavovatel (montážní firma) je zodpovědný za to, že se stavbou stánku nebude započato před písemným schválením orgánu požární ochrany správce Výstaviště.

4. Vystavovatel (montážní firma) zodpovídá za to, že neumístí reklamní poutače nad vlastním výstavním stánkem (např. balóny apod.) bez písemného povolení pracovníka správce Výstaviště zodpovědného za požární ochranu.. Poutač přitom musí splnit tyto podmínky:

  • k plnění reklamních balónů nesmí být použity hořlavé nebo výbušné plyny
  • reklamní poutače nesmí být umístěny nad komunikacemi, po kterých budou procházet návštěvníci výstavy
  • reklamní poutače nesmí být upevněny na nosných konstrukcích pavilonu
  • reklamní balónky a poutače nesmí stínit hlásičům EPS

5. Ve všech prostorách Výstaviště je zakázáno provádět svářečské práce, řezání autogenem, broušení apod.

6. Používání pyrotechniky nebo umělého kouře je zakázáno ve všech prostorách Výstaviště.

7. Vystavovatel (montážní firma) nesmí jakkoliv používat nátěrové hmoty na bázi nitrocelulózy, stejně jako skladovat tyto materiály v prostoru stánku. Výjimku může povolit, a to jen písemně, pracovník správce Výstaviště pro požární ochranu.

8. Pokud při úpravě stánku nebo dekorací je nutné hoblování, řezání, vrtání apod. dřevěného materiálu, je vystavovatel (montážní firma) odpovědný za to, že při práci bude použita odsávačka a ihned po skončení těchto prací bude odpad uložen na určené místo mimo prostor pavilonu vč. odstranění hořlavého prachu, při těchto pracích vzniklého.

9. Vystavovatel (montážní firma) zodpovídá za to, že ve vnitřních prostorách nebudou umísťovány a používány tlakové láhve, nádoby a jiná zařízení s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny. Je-li jejich používání nutné pro předvádění, vystavovatel (montážní firma) je nepoužije bez projednání a písemného schválení pracovníkem správce Výstaviště zodpovědným za požární ochranu. Vystavovatel (montážní firma) je povinen předložit pracovníkovi zodpovědnému za požární ochranu doklad o provedené tlakové zkoušce zařízení vč. případného rozvodu a příslušenství. Při provozu vystavovatel (montážní firma) zodpovídá za dodržování těchto podmínek:

  • zařízení nesmí obsluhovat pracovník bez příslušné kvalifikace a ten se od zařízení v době jeho provozu nesmí vzdalovat
  • celé zařízení musí být zajištěno proti zneužití nepovolanými osobami
  • v nepřítomnosti obsluhy bude uzavřen hlavní ventil na tlakové nádobě a všechny případné ventily na zařízení.

10. Při výstavách a prezentacích motorových vozidel vystavovatel (montážní firma) smí uchovávat v nádržích vozidel jen tolik paliva, které je nutné pro jejich výjezd z výstavního prostoru. Vystavovatel (montážní firma) zodpovídá za to, že během umístění ve výstavním prostoru bude akumulátor odpojen (pokud jím je vozidlo vybaveno).

11. Vystavovatel (montážní firma) zodpovídá při užívání tepelných spotřebičů za dodržování následujících zásad:

  • nebude používat elektrické vařiče a tepelná topidla (elektrická i plynová)
  • používané tepelné zařízení musí být v bezvadném technickém stavu, u elektrických a plynových zařízení musí vystavovatel (montážní firma) předložit platný doklad o provedení revize zařízení, − pro tepelné spotřebiče, které nemají v dokumentaci předepsanou bezpečnou vzdálenost od hořlavých povrchů (např. podlahové krytiny, zařizovacích předmětů apod.), bude dodržena bezpečná vzdálenost podle ČSN 06 1008 tab. 1 dle Vyhl. 23/2008 části 8,
  • nelze-li tyto vzdálenosti dodržet, budou použity tepelně izolační zábrany z nehořlavého materiálu (např. sádrokarton. lignát apod.) tloušťky min. 3 mm. Izolační zábrana bude ve vzdálenosti min. 30 mm s tolerancí ± 5 mm od chráněné hmoty a chráněnou hmotu bude přesahovat na horní straně min. o 300 mm a na bočních stranách o 150 mm (ČSN 06 1008 čl. 4.4.1.3). Je-li tepelné zařízení umístěno na hořlavé podlahové krytině nebo na jiných předmětech z hořlavého materiálu, bude použita izolační podložka ze stejného nehořlavého materiálu, − tepelný spotřebič bude pod stálým dozorem a písemně bude určena osoba, zodpovědná za jeho provoz. Při ukončení výstavního provozu nebo akce bude každý den elektrické zařízení prokazatelně odpojeno od elektrické sítě, u plynového zařízení uzavřeny všechny ventily.

12. Vystavovatel (montážní firma) zodpovídá za to, že v únikových cestách, v těsné blízkosti hasebních prostředků a elektrorozvodných zařízení, nebude prováděna manipulace a skladování s exponáty, obaly a jiným materiálem. Nepotřebné materiály bude vystavovatel (montážní firma) denně vyklízet do určených míst. Žádný materiál nebude skladován za výstavním stánkem nebo na jeho stropní konstrukci.

13. Všechna požárně bezpečnostní zařízení (např. požární hydranty, přenosné hasící přístroje, zařízení požární signalizace apod.) v objektu instalovaná budou použita výhradně v případě vzniku požáru. Jejich použití, eventuelně poškození a jakákoliv jiná manipulace musí být vystavovatelem (montážní firmou) bezprostředně ohlášeny zodpovědnému pracovníkovi za požární ochranu správy Výstaviště. Ke všem těmto zařízením musí být trvale zajištěn volný přístup.

14. V blízkosti vchodů a vjezdů do pavilonů, podzemních nebo nadzemních hydrantů a uzávěrů vody v případě, že by zůstal volný jen jízdní pruh užší než 3 metry, je zakázáno stání motorových vozidel. Je-li nutné v takových místech zastavit (např. při dovozu vystavovaných předmětů nebo materiálu na výstavbu výstavního stánku apod.) zodpovídá vystavovatel (montážní firma) za to, že řidič zůstane u vozidla, aby v případě potřeby mohl s vozidlem odjet.

15. Je-li nutné pro předvádění zařízení v provozu používat hořlavé materiály, zodpovídá vystavovatel (montážní firma), že na stánku nebo v pronajatém prostoru nebude skladovat větší zásobu než na jeden den předvádění.

16. Vystavovatel (montážní firma) je zodpovědný za to, že nebude používat žádná zařízení nebo předměty, které by svými vlastnostmi ohrožovaly požární bezpečnost.

17. Pro kontrolu požární bezpečnosti a ochrany ustaví správce Výstaviště požární hlídky. Každý vystavovatel (montážní firma) je povinen těmto hlídkám umožnit vstup do všech jím využívaných prostorů.

18. Zjistí-li sám vystavovatel (montážní firma) požární závady, které nemůže sám odstranit, je zodpovědný za bezodkladné oznámení pracovníkovi odpovědnému za požární bezpečnost Výstaviště nebo členovi požární hlídky.

19. Všechny východy z pavilonů musí být volné, stejně jako únikové cesty mezi jednotlivými stánky a přístupy k požárně bezpečnostním zařízením. Vystavovatel (montážní firma) mají odpovědnost, že jejich činností nedojde ke znepřístupnění těchto prostorů.

20. Každý vzniklý požár, i v případě, že byl uhašen vlastními prostředky, má povinnost vystavovatel (montážní firma) neprodleně ohlásit ohlašovně požárů.

21. Každé poškození nebo použití požárně bezpečnostních zařízení vystavovatelem (montážní firmou) je vystavovatel (montážní firma) povinen bezodkladně oznámit pracovníkovi odpovědnému za požární bezpečnost Výstaviště

22. Vnitřní komunikace (uličky mezi expozicemi) zároveň vymezují odstupy mezi jednotlivými celky. Vystavovatel (montážní firma) zodpovídá za to, že tyto komunikace budou trvale volné a současně bude zachován volný vstup do všech technických prostor a volný prostor i kolem obvodových stěn v místech instalovaného technického zařízení a prostředků PO (přístup musí být zachován ke všem elektrickým rozvaděčům, hlavním vypínačům a uzávěrům, hlásičům EPS, požárním hydrantům, hasicím přístrojům apod., průchody za stánky a expozicemi u obvodových stěn ke dveřím a přístupy k instalovaným technickým zařízením, resp., ve výjimečných případech, situaci řešit pouze volnou částí expozice!).

23. Každý vystavovatel (montážní firma) je odpovědný za to, že v době výstavy umožní vstup organizátorovi do zázemí výstavních stánků, a to vždy, mimo dobu nočního klidu, kdy jsou stánky střeženy EPS, EZS a kamerovým systémem.

Požární ochrana u dvoupodlažních expozic a zajištění bezpečnosti stavebních konstrukcí

Při stavbě dvoupodlažních výstavních stánků vystavovatel (montážní firma) zodpovídá za dodržování těchto zásad:

1. pro stavbu nepoužije hořlavé materiály jako je např. rákos, sláma, papír, syntetické textilie, plastové fólie, lepenky, pěnový polystyrén a další materiály třídy reakce na oheň D,E,F. Tyto materiály budou použity pouze v případě jejich úpravy pro snížení hořlavosti. Platný atest, vydaný autorizovanou zkušebnou o této úpravě, je vystavovatel povinen předložit orgánu požární ochrany Výstaviště před zahájením stavby stánku vč. předložení vzorku použitých materiálů. Pro montáž stropních podhledů je zakázáno používat materiály, které by při eventuálním požáru mohly odkapávat. Jako dekorační předměty nesmí být používány předměty z plastických hmot, které nejsou v samozhášivé úpravě.

2. výstavní stánky budou využívány pouze jako kancelářské, jednací a výstavní prostory bez zvýšeného požárního nebezpečí.

3. je zakázáno obkládat použité schválené montážní prvky hořlavými materiály, skladovat v prostorech stánků lehce hořlavé látky pevného i kapalného skupenství. Ve stáncích se nesmí předvádět stroje nebo zařízení, které by mohly způsobit vznik požáru.

4. montáž bude prováděna pouze na schválených místech a odstup od komunikace bude 3 metry. Tento odstup nemusí být dodržen, pokud je druhé podlaží ohraničeno pouze zábradlím a nebo je prokázána požární odolnost nosné konstrukce výpočtem.

5. pokud má dvoupodlažní stánek výstup do druhého podlaží točitým schodištěm, musí vystavovatel (montážní firma) umožnit obsazení patra pouze do max. 30 osob, pokud je namontováno schodiště přímé, je možno počítat s obsazením 55 míst. Je-li použito více schodišť, počty osob se mohou úměrně zvýšit.

6. schodiště umožní bezpečný únik z nebezpečného prostoru. Trasa úniku nesmí vést pod druhým nadzemním podlažím pokud nebyla prokázána odolnost jeho konstrukce proti požáru.

7. každá expozice bude vybavena přenosnými hasícími přístroji v počtu 1 kus na každých i započatých 200 m2 půdorysné plochy každého podlaží. Pokud vystavovatel (montážní firma) nemá přenosné hasící přístroje vlastní, dodá je za úplatu správce Výstaviště.

8. k projektu vícepodlažního stánku je vystavovatel povinen předložit požární zprávu nebo atest dokládající požární odolnost konstrukce.

9. zastropení stánků (2. podlaží) bude provedeno stejně jako u jednopodlažních, tzn. bez zastřešení

10. před započetím stavby dvoupodlažních stánků je vystavovatel (montážní firma) povinen předložit statický posudek konstrukce stavby vypracovaný a potvrzený osobou nebo organizací oprávněnou k této činnosti.

11. Vystavovatel (montážní firma) je zodpovědný za to, že se stavbou stánku nebude započato před písemným schválením orgánu požární ochrany správce Výstaviště.

Oblast elektrických zařízení

1. Vystavovatel (montážní firma) při stavbě výstavního stánku včetně jeho zázemí a vybavování elektrickým zařízením zodpovídá za to, že se bude řídit pokyny určeného pracovníka správce Výstaviště, který má elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., umožní určenému pracovníkovi správce Výstaviště s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. přístup do výstavního stánku, včetně zázemí, aby mohl provést provozní kontrolu elektrického zařízení a umožní určenému pracovníkovi správce Výstaviště určeného v provozní dohodě s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. přístup do pronajatého prostoru, aby mohl provést provozní kontrolu elektrického zařízení.

2. Vystavovatel (montážní firma) je zodpovědný za to, že zajistí montáž svého elektrického zařízení pouze u osoby, která má elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a v souladu s ČSN 33 2000-7-711 (Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech (výstavy, přehlídky a stánky) a na elektrické zařízení zajistí vypracování revizní zprávy osobu oprávněnou k této činnost a předloží ji určenému pracovníkovi správce Výstaviště. Pouze takto připravené elektrické zařízení povolí správce Výstaviště uvést do provozu.

3. Vystavovatel (montážní firma) zodpovídá za to, že elektrická zařízení nn vystavovatele (montážní firmy) budou k napájení připojovat osoby prokazatelně poučené nebo s klasifikací vyšší dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

4. Vystavovatel (montážní firma) zodpovídá za to, že osoby pověřené k uvedení výstavního stánku do provozu a jeho ukončení z hlediska zapojení napájení elektrického vybavení stánku, budou osoby prokazatelně poučené.

5. V případě jakéhokoliv problému v připojení či provozu elektrického zařízení vystavovatele(montážní firmy) způsobeného vzájemným působením napájecí sítě a vlastního zařízení, zodpovídá vystavovatel (montážní firma) za okamžité informování pověřeného zástupce správce Výstaviště uvedeného v provozní dohodě a je povinen ho požádat o zajištění pomoci osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., znalou místních provozních podmínek.

6. Zodpovědný je vystavovatel (montážní firma) za používání pouze elektrických zařízení, která jsou buďto v záruce nebo je na ně platná revizní zpráva, vypracovaná v souladu s příslušnými ČSN a elektrické kuchyňské kombinované zařízení pro zázemí výstavních stánků vždy umožní, aby všechny jeho části, kromě ledničky/mrazničky, byly prokazatelně odpojitelné v době mimo provoz výstavního stánku.

7. Použije-li vystavovatel (montážní firma) k připojení elektrického zařízení vystavovatelů rozbočky (ať již bez nebo včetně prodlužovacích šňůr) zodpovídá za umístění každé rozbočky na místě přístupném a viditelném pro kontrolu zapojení a oteplení. Dále zodpovídá za to, že budou použity pouze prodlužovací šňůry s platným osvědčením / revizní zprávou nebo záručním listem.

8. V době mimo provoz výstavních stánků (po dobu uzamčení pavilonu) zodpovídá vystavovatel (montážní firma) za to, že veškeré elektrické zařízení (kromě mrazniček a ledniček) bude odpojeno od sítě. Pokud některý exponát je elektrickým zařízením, které nemůže být během výstavy odpojeno ze sítě (například kvůli náročné kalibraci a podobně), musí mít vystavovatel (montážní firma) písemný souhlas s jeho připojením a provozem od pověřeného pracovníka správce Výstaviště.

 

V Praze 7. 8. 2023

Tým Cannafest

GENERÁLNÍ SPONZOŘI